जगद्गुरु परंपरा
विश्वकल्याणार्थ म्हटली जाणारी श्रीमठातील शिवप्रार्थना

प्रातःकाले शिवं दृष्टवा निशीपापं विनश्यति ।

आजन्म कृत माध्यान्हे सायान्हे सप्त जन्मनि । ।

मेरु कांचन दत्तानां गवां कोटी शतैरपि ।

पंच कोटी तुरंगाणां तत्फलं शिव दर्शनम् । ।

कर चरण कृतंवाक्कायजं कर्मजंवा ।

श्रवणनयनजंवा मानसं वा पराधम् । ।

विहितमविहितंवा सर्व मेतत्क्षमस्व ।

जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो । ।

स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् ।

न्यायेन मार्गेण मही महेशा । ।

गो ब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यम् ।

लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु । ।

काले वर्षतु पर्जन्य: पृथिवी सस्य शालिनी ।

देशोSयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निर्भया: । ।

अपुत्रा: पुत्रिण: सन्तु पुत्रिण: सन्तु पोत्रिण: ।

अधना: सधना: सन्तु जीवन्तु शरद: शतम् । ।

अनन्याश्चिन्तयन्तोमा येजना: पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमंवहाम्यहम् । ।

माताच पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर: ।

बान्धवा: शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम् । ।